RWA là gì? 1 số dự án RWA nổi bật trong năm 2024Tài sản trong thế giới thực được mã hóa (RWA) là các tài sản vật chất và truyền thống như tiền mặt, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, tín dụng, tác phẩm nghệ thuật và sở hữu trí tuệ, được biểu diễn dưới dạng mã thông báo kỹ thuật số trên blockchain. Việc mã hóa RWA mở ra cơ hội mới trong việc truy cập, trao đổi và quản lý các tài sản này, không chỉ trong lĩnh vực tài chính dựa trên blockchain mà còn trong nhiều ứng dụng phi tài chính khác, nhờ vào tính an toàn và đồng thuận của công nghệ blockchain.Source link

Comments (No)

Leave a Reply